تهیه نسخه چاپی
شماره شبا شماره حساب نوع حساب کد شعبه نام شعبه نام بانک رديف
  1000000102   1000000102   بورس كالا   201   مركزي اصفهان   رفاه كارگران_بورس كالا_مركزي اصفهان 1
  0155558888000   0155558888000   سيبا   3101   جلفا اصفهان   ملي_سيبا_جلفا اصفهان 2
  0105108087001   0105108087001   سپهر _ بورس ذوب آهن   3050   ذوب آهن   صادرات بورس ذوب آهن_سپهر _ بورس ذوب آهن_ذوب آهن 3
  0100223116006   0100223116006   سپهر   918   سه راه نظر اصفهان   صادرات_سپهر_سه راه نظر اصفهان 4