تهیه نسخه چاپی
شماره شبا شماره حساب نوع حساب کد شعبه نام شعبه نام بانک رديف
  IR020160000000000000424270   424270   كشاورزي بورس كالا تهران   4819   خيابان طالقاني تهران   كشاورزي بورس كالا_كشاورزي بورس كالا تهران_خيابان طالقاني تهران 1
  IR260170000000155558888000   0155558888000   سيبا   3101   جلفا اصفهان   ملي_سيبا_جلفا اصفهان 2
  IR430190000000105108087001   0105108087001   سپهر _ بورس ذوب آهن   3050   ذوب آهن   صادرات بورس ذوب آهن_سپهر _ بورس ذوب آهن_ذوب آهن 3