فهرست كارگزاران بورس كالاي ايران
رديف شده بر اساس ميزان خريد از ابتداي سال
رديف شركت كارگزاري شماره مستقيم دفتر  دورنگار
1 توازن بازار  88602190 88627561
2  ايساتيس پويا 66747767-8 66735215
3 پارسيان  88948229-32 88949743
4  امين سهم 22024067 22022651
5 كالاي خاورميانه  88497610-14 88497615
6 سي ولكس كالا 88923455 88933028
7 بانك تو سعه صادرات  88349524-25 88349525
8 بورس بيمه ايران  88894674-5 88894676
9 مبين سرمايه  42972 88383528
10  دليران پارس 88198501-7 88198501-7
11 پيشگامان بهپرور 88497540 66576756
12  اقتصاد بيدار 42029604 88911599
13 گنجينه سپهر پارت 88704386 88720654
14 فارابي 88944860 88499148
15 مفيد  87222 87227
16 بانك رفاه  42029600 88832551
17 تدبيرگر سرمايه 88196820 88196825
18 آگاه 88904957 88919381
19 بانك دي  66465405 66479064
20 توسعه سرمايه دنيا 88932317 88932603
21 سينا  88902145-6 83352110
22 خبرگان سهام  88383675-78 88383674
23 آراد ايرانيان  88898969 88898969
24 ستاره جنوب  42584000 88538455
25 باهنر  88541251 88541251
26  ملل پويا 42584000 88538455
27  آفتاب درخشان خاورميانه  88541251 0
28 آتي ساز بازار 88383604-6 88383609
29 سپهر باستان 88801972 88916439
30 ارگ هومن  88947914 89787114
31 بانك كشاورزي  88383681-4 88383686
32 تامين سرمايه نوين  63419000 63419333
33 بهمن  83327 83327224
34 بانك كار آفرين  88227981-5 88227982
35 بانك مسكن  88196820 88873381
36 مشاوران سهام  88497568-70 88497571
37 بانك تجارت  88923538 88934644
38 بانك ملي ايران  88941190 89788176
39 سرمايه و دانش  88499141 88499140
40 سرمايه گذاري ملي ايران 42353000 89788161
41 نهايت نگر  84450 88601768
42 آپادانا  88499189 88499189
43 صباجهاد  63486000 66485241
44  بهگزين 42846 42856104
45 بانك تات  88226793-6 88226798
46 نو انديشان بازار سرمايه 88227695-9 88226394
47 سيماب گون  88227375 66718808
48 حافظ 88383647-50 88383646
49 بانك صنعت و معدن  88497591 88932632
50 ارديبهشت ايرانيان  82467710-14 82467770
51 بانك سپه  88556423-4 88556416
52 پارس ايده بنيان  88228395 88226181
53 فولاد مبنا  88383611-7 88383188
54 پگاه ياوران نوين  88903445 88934335
55  مدبر آسيا 88736196 88735142
56 نماد شاهدان 88920126-7 88893933
57 رضوي 88391963 88391672
58 امين آويد  88226951 88226950
59 بانك صادرات  42359 89787773
60 آبان  88497579-80 88942144
61 پارس نمودگر  88226782-5 88226886
62 بانك پاسارگاد 88947136-38 88946455
63 توسعه انديشه دانا  88227955 88228550
64 توسعه فردا 88228162 88228167
65 بانك سامان  88774669 88805823
66 بهين پويا  88722413 88556944
67 بانك ملت  88719869 88719869