فهرست كارگزاران بورس كالاي ايران
رديف شده بر اساس ميزان خريد از ابتداي سال لغايت
1395/12/30
رديف شركت كارگزاري شماره مستقيم دفتر  دورنگار
1 كالاي خاورميانه  88497610-14 88497615
2 پارسيان  88948229-32 88949743
3 سي ولكس كالا 88923455 88933028
4  امين سهم 0 0
5 بانك كار آفرين  88227981-5 88227982
6 مبين سرمايه  42972 88383528
7 فولاد مبنا  88383611-7 88383188
8 آپادانا  88499189 88499189
9 پارس ايده بنيان  88228395 88226181
10 خبرگان سهام  88383675-78 88383674
11 ستاره جنوب  88383576-81 88383579
12 مفيد  87222 87227
13 بانك رفاه  88941925-6 88940341
14 مشاوران سهام  88497568-70 88497571
15 نهايت نگر  84450 88601768
16  ايساتيس پويا 66747767-8 66735215
17 سپهر باستان 88801972 88916439
18 صباجهاد  63486000 66485241
19 بانك كشاورزي  88383681-4 88383686
20 آگاه 88904957 88919381
21 بانك سپه  88556423-4 88556416
22 فارابي 88944860 88499148
23 بانك تجارت  88923538 88934644
24 توازن بازار 88383563-67 88383562
25 بانك تو سعه صادرات  88349524-25 88349525
26 بانك صنعت و معدن  88497591 88932632
27 باهنر  66704135 66704417
28 نماد شاهدان 88920126-7 88893933
29 حافظ 88383647-50 88383646
30 ارديبهشت ايرانيان  82467710-14 82467770
31 رضوي 88391963 88391672
32 پيشگامان بهپرور 88497540 66576756
33 سينا  88902145-6 83352110
34 بانك مسكن  88226330-35 8822630-35
35 امين آويد  88226951 88226950
37 ارگ هومن  88947914 89787114
38 آبان  88497579-80 88942144
39 آراد ايرانيان  88898969 88898969
40 بانك دي  66465405 66479064
41 توسعه سرمايه دنيا 88932317 88932603
42 بهمن  83327 83327224
43 پارس نمودگر  88226782-5 88226886
44 آتي ساز بازار 88383604-6 88383609
45 بانك پاسارگاد 88947136-38 88946455
46 بانك تات  88226793-6 88226798
47 نو انديشان بازار سرمايه 88227695-9 88226394
48 توسعه انديشه دانا  88227955 88228550
49 سرمايه و دانش  88499141 88499140
50 توسعه فردا 88228162 88228167
51 بانك سامان  88774669 88805823
52 بهين پويا  88722413 88556944
53 بانك ملي ايران  88941190 89788176
54 پگاه ياوران نوين  88903445 88934335