فهرست كارگزاران بورس كالاي ايران
رديف شده بر اساس ميزان خريد از ابتداي سال لغايت
رديف شركت كارگزاري شماره مستقيم دفتر  دورنگار
1 توازن بازار  0 0
2  ايساتيس پويا 66747767-8 66735215
3 پارسيان  88948229-32 88949743
4  امين سهم 22024060-3 0
5 كالاي خاورميانه  88497610-14 88497615
6 سي ولكس كالا 88923455 88933028
7 بانك تو سعه صادرات  88349524-25 88349525
8 مبين سرمايه  42972 88383528
9 بورس بيمه ايران  88894674-5 88894676
10  دليران پارس 0 0
11 پيشگامان بهپرور 88497540 66576756
12 بانك رفاه  88941925-6 88940341
13 گنجينه سپهر پارت 0 0
14 فارابي 88944860 88499148
15 مفيد  87222 87227
16  اقتصاد بيدار 0 0
17 آگاه 88904957 88919381
18 بانك دي  66465405 66479064
19 سينا  88902145-6 83352110
20 خبرگان سهام  88383675-78 88383674
21 آراد ايرانيان  88898969 88898969
22 باهنر  66704135 66704417
23 ستاره جنوب  88383576-81 88383579
24  ملل پويا 0 0
25  آفتاب درخشان 0 0
26 آتي ساز بازار 88383604-6 88383609
27 توسعه سرمايه دنيا 88932317 88932603
28 ارگ هومن  88947914 89787114
29 سپهر باستان 88801972 88916439
30 بانك كشاورزي  88383681-4 88383686
31 بهمن  83327 83327224
32 بانك مسكن  88226330-35 8822630-35
33 تامين سرمايه نوين  63419000 63419333
34 بانك ملي ايران  88941190 89788176
35 تدبيرگر سرمايه 0 0
36 مشاوران سهام  88497568-70 88497571
37 بانك تجارت  88923538 88934644
38 بانك كار آفرين  88227981-5 88227982
39 سرمايه و دانش  88499141 88499140
40 سرمايه گذاري ملي ايران 0 0
41 نهايت نگر  84450 88601768
42 آپادانا  88499189 88499189
43 صباجهاد  63486000 66485241
44  بهگزين 0 0
45 بانك تات  88226793-6 88226798
46 نو انديشان بازار سرمايه 88227695-9 88226394
47 سيماب گون  88227375 66718808
48 حافظ 88383647-50 88383646
49 ارديبهشت ايرانيان  82467710-14 82467770
50 بانك صنعت و معدن  88497591 88932632
51 بانك سپه  88556423-4 88556416
52 پارس ايده بنيان  88228395 88226181
53 فولاد مبنا  88383611-7 88383188
54 پگاه ياوران نوين  88903445 88934335
55  مدبر آسيا 0 0
56 نماد شاهدان 88920126-7 88893933
57 رضوي 88391963 88391672
58 امين آويد  88226951 88226950
59 بانك صادرات  0 0
60 آبان  88497579-80 88942144
61 پارس نمودگر  88226782-5 88226886
62 بانك پاسارگاد 88947136-38 88946455
63 توسعه انديشه دانا  88227955 88228550
64 توسعه فردا 88228162 88228167
65 بانك سامان  88774669 88805823
66 بهين پويا  88722413 88556944
67 بانك ملت  88719869 88719869