فهرست كارگزاران بورس كالاي ايران
رديف شده بر اساس ميزان خريد از ابتداي سال لغايت
1396/02/22
رديف شركت كارگزاري شماره مستقيم دفتر  دورنگار
1 سي ولكس كالا 88923455 88933028
2 كالاي خاورميانه  88497610-14 88497615
3 پارسيان  88948229-32 88949743
4  امين سهم 0 0
5 پگاه ياوران نوين  88903445 88934335
6 مبين سرمايه  42972 88383528
7 فارابي 88944860 88499148
8 مفيد  87222 87227
9 ارديبهشت ايرانيان  82467710-14 82467770
10 صباجهاد  63486000 66485241
11 بانك صنعت و معدن  88497591 88932632
12 توسعه سرمايه دنيا 88932317 88932603
13 بانك كار آفرين  88227981-5 88227982
14 فولاد مبنا  88383611-7 88383188
15 آپادانا  88499189 88499189
16 پارس ايده بنيان  88228395 88226181
17 خبرگان سهام  88383675-78 88383674
18 ستاره جنوب  88383576-81 88383579
19 بانك رفاه  88941925-6 88940341
20 مشاوران سهام  88497568-70 88497571
21 نهايت نگر  84450 88601768
22  ايساتيس پويا 66747767-8 66735215
23 سپهر باستان 88801972 88916439
24 بانك كشاورزي  88383681-4 88383686
25 آگاه 88904957 88919381
26 بانك سپه  88556423-4 88556416
27 بانك تجارت  88923538 88934644
28 توازن بازار 88383563-67 88383562
29 بانك تو سعه صادرات  88349524-25 88349525
30 باهنر  66704135 66704417
31 نماد شاهدان 88920126-7 88893933
32 حافظ 88383647-50 88383646
33 رضوي 88391963 88391672
34 پيشگامان بهپرور 88497540 66576756
35 بانك مسكن  88226330-35 8822630-35
36 امين آويد  88226951 88226950
37 ارگ هومن  88947914 89787114
38 آبان  88497579-80 88942144
39 آراد ايرانيان  88898969 88898969
40 بانك دي  66465405 66479064
41 بهمن  83327 83327224
42 پارس نمودگر  88226782-5 88226886
43 آتي ساز بازار 88383604-6 88383609
44 بانك پاسارگاد 88947136-38 88946455
45 بانك تات  88226793-6 88226798
46 نو انديشان بازار سرمايه 88227695-9 88226394
47 توسعه انديشه دانا  88227955 88228550
48 سرمايه و دانش  88499141 88499140
49 توسعه فردا 88228162 88228167
50 بانك سامان  88774669 88805823
51 بهين پويا  88722413 88556944
52 بانك ملي ايران  88941190 89788176