فهرست كارگزاران بورس كالاي ايران
رديف شده بر اساس ميزان خريد از ابتداي سال لغايت
1396/04/09
رديف شركت كارگزاري شماره مستقيم دفتر  دورنگار
1 پارسيان  88948229-32 88949743
2  امين سهم 0 0
3 سي ولكس كالا 88923455 88933028
4 مفيد  87222 87227
5 كالاي خاورميانه  88497610-14 88497615
6 فارابي 88944860 88499148
7 مبين سرمايه  42972 88383528
8 پگاه ياوران نوين  88903445 88934335
9 باهنر  66704135 66704417
10 بانك رفاه  88941925-6 88940341
11 پارس ايده بنيان  88228395 88226181
12 فولاد مبنا  88383611-7 88383188
13 آگاه 88904957 88919381
14 ارديبهشت ايرانيان  82467710-14 82467770
15 آتي ساز بازار 88383604-6 88383609
16 بانك صنعت و معدن  88497591 88932632
17 صباجهاد  63486000 66485241
18 سپهر باستان 88801972 88916439
19 توسعه سرمايه دنيا 88932317 88932603
20 آراد ايرانيان  88898969 88898969
21 بانك كار آفرين  88227981-5 88227982
22 آپادانا  88499189 88499189
23 خبرگان سهام  88383675-78 88383674
24 ستاره جنوب  88383576-81 88383579
25 مشاوران سهام  88497568-70 88497571
26 نهايت نگر  84450 88601768
27  ايساتيس پويا 66747767-8 66735215
28 بانك كشاورزي  88383681-4 88383686
29 بانك سپه  88556423-4 88556416
30 بانك تجارت  88923538 88934644
31 توازن بازار 88383563-67 88383562
32 بانك تو سعه صادرات  88349524-25 88349525
33 نماد شاهدان 88920126-7 88893933
34 حافظ 88383647-50 88383646
35 رضوي 88391963 88391672
36 پيشگامان بهپرور 88497540 66576756
37 سينا  88902145-6 83352110
38 بانك مسكن  88226330-35 8822630-35
39 تامين سرمايه نوين  63419000 63419333
40 امين آويد  88226951 88226950
41 ارگ هومن  88947914 89787114
42 آبان  88497579-80 88942144
43 بانك دي  66465405 66479064
44 بهمن  83327 83327224
45 پارس نمودگر  88226782-5 88226886
46 بانك پاسارگاد 88947136-38 88946455
47 بانك تات  88226793-6 88226798
48 نو انديشان بازار سرمايه 88227695-9 88226394
49 توسعه انديشه دانا  88227955 88228550
50 سرمايه و دانش  88499141 88499140
51 توسعه فردا 88228162 88228167
52 بانك سامان  88774669 88805823
53 بهين پويا  88722413 88556944
54 بانك ملي ايران  88941190 89788176
55 بانك ملت  88719869 88719869