معاونت بازاريابي و فروش  شركت سهامي ذوب آهن اصفهان وظيفه بازاريابي و فروش فرآورده هاي توليدي شركت رابعهده دارد. اين معاونت با توجه به محور استراتژيك شركت كه شامل شناخت و درك نيازها و انتظارات حال و آينده مشتريان, ارتباط برد -برد  و افزايش سطح وفادراري ايشان با هدف تو سعه سهم بازار تعريف مي گردد.

 معاون بازاريابي و فروش

 مسئول عرضه و فروش فرآورده هاي شرکت در بازارهاي داخلي و صادرات، تعيين خط مشي فروش و بازاريابي شرکت در راستاي دستيابي به درآمد پيش بيني شده، ارائه برنامه هاي بلند، ميان و کوتاه مدت فروش ، تهيه پيشنهاد در مورد سياستهاي تجاري و تعيين بها  و تلاش در جهت دستيابي مديريت عالي شرکت به نتايج مورد نظر اقتصادي مي باشد .
سه مديريت بازاريابي و فروش داخلي، بازاريابي وفروش خارجي و پشتيباني و خدمات پس ازفروش در راستاي تحقق مسئوليتهاي معاونت، انجام وظيفه مي نمايند .             

مدير بازاريابي و فروش داخلي

بازاريابي و فروش انواع فرآورده هاي توليدي در بازار داخل، مديريت سفارشات صادره از زمان توليد تا حمل، رسيدگي به ادعاهاي احتمالي، جمع آوري داده هاي بازار ، مديريت تقاضا و بها، توسعه بازارهاي فروش داخلي از جمله وظايف مهم اين مديريت است. اين مديريت از سه گروه بازاريابي ( بازاريابي و فروش فرآورده هاي فولادي ,تحقيقات بازار), فروش وتحويل(بازاريابي و فروش فرآورده هاي صنعتي فرعي و برنامه ريزي حمل كليه فرآورده ها ) و آمار و كنترل اطلاعات( جمع آوري و تهيه آمار و اطلاعات و سامانه ارتباط با مشتري )  تشكيل شده است.

مدير بازاريابي و فروش خارجي

بازاريابي و فروش انواع فرآورده هاي توليدي در بازار خارج از كشور ، مديريت سفارشات صادره از زمان توليد تا حمل، رسيدگي به ادعاهاي احتمالي، جمع آوري اطلاعات بازار ، مديريت تقاضا و بها، توسعه بازارهاي فروش خارجي از جمله وظايف مهم اين مديريت است.

مدير پشتيباني و خدمات پس از فروش

دريافت فرآورده هاي توليدي از خطوط توليد و انبارش آن، تحويل و ترخيص فرآورده هاي فولادي و فرعي به نمايندگان خريداران, رسيدگي به شكايات, ارزيابي و نظر سنجي از مشتريان به صورت ادواري از وظايف اين مديريت مي باشد .