تفاوت ميلگرد هاي آلياژ سازي شده و ترمکس

تفاوت ميلگردهاي آلياژ سازي شده و ترمكس

 

مطابق با استاندارد اجباري ملي ايران براي ميلگردهاي گرم نورد ديده به شماره 3132، ميلگرد هاي توليد شده مي توانند استحكام لازم را به روش ترمكس يا آلياژسازي كسب نمايند. در روش آلياژسازي با اضافه نمودن عناصر مفيدي مانند Mn  خواص مكانيكي مورد نظر كسب مي گردد در حاليكه در روش ترمكس ميلگرد توليدي در حالت گرم از داخل لو له هاي آب عبور داده شده و با توجه به ساختار متالوژيكي ايجاد شده در اثر اين فرآيند، خواص مكانيكي مورد نياز حاصل مي شود.

مطابق با استاندارد ملي ايران و در جهت آگاهي دادن به مصرف كننده ميلگرد، لازم است توليد كننده  روش ساخت محصول را مشخص و در گواهينامه فني كه به همراه آن به مشتري تحويل مي گردد ارائه نمايد.

همچنين جهت شناسايي فرآيند توليد ميلگرد، حرف براي روش ترمكس وحرف U براي روش آلياژ سازي بر روي ميلگرد حك گردد.

در حال حاضر كليه ميلگردهاي ذوب آهن اصفهان طبق استانداردهاي ملي ايران به شماره 3132 با روش آلياژ سازي  توليد و بر روي آنها علامت  حك  مي گردد.

خدمات پيش از فروش

در راستاي مديريت ارتباط با مشتري شركت سهامي ذوب آهن اصفهان خدماتي را پيش از فروش به كاربران و مشتريان خود ارائه مي دهد :

 • ارائه مستندات كامل در مورد معرفي فرآورده ها ، مشخصات و موارد كاربرد آنها
 • امكان مشاهده آخرين نسخه كاتالوگ فرآورده ها از راه تارنماي مديريت ارتباط با مشتري شركت
 • ارائه مستندات دقيق در مورد روش فروش و گردش كار شركت
 • رتبه بندي و معرفي مشخصات شركت هاي حمل و نقل
 • رتبه بندي و معرفي مشخصات كارگزاران بورس
 • ارائه مستندات در باب معرفي بورس كالا و ساير اطلاعات مورد نياز در اين زمينه
 • تهيه بسته هاي اطلاعاتي لازم شامل كاتالوگ فرآورده ها ، روش خريد و .... براي درخواست كنندگان
 • بررسي نيازهاي مشتريان در باب فرآورده هاي جديد
 • پاسخ به پرسش ها و انتقادات مشتريان
 • نهايي كردن سفارشات و مشخصات آن با مشتريان
 • ارائه اطلاعات در مورد بهاي فرآورده ها , عرضه ها و معاملات شركت به صورت عمومي بر روي تارنماي مديريت ارتباط با مشتري 
خدمات حين فروش

در راستاي مديريت ارتباط با مشتري شركت سهامي ذوب آهن اصفهان خدماتي را حين فروش به كاربران و مشتريان خود ارائه مي دهد :

 • كنترل پارامترهاي سفارش و فرآورده تحويلي
 • ارائه مدارك فني و توصيه هاي ايمني لازم در مورد فرآورده هاي مختلف
 • اطلاع رساني در مورد زمان نوبت دهي مشتريان به صورت آن لاين به كمك تارنما ، پيام كوتاه
 • اطلاع رساني در مورد انواع تغييرات صورت گرفته احتمالي در روند كارها به صورت آن لاين به كمك تارنما ، پيام كوتاه

 

خدمات پس از فروش

در راستاي مديريت ارتباط با مشتري شركت سهامي ذوب آهن اصفهان خدماتي را پس از فروش به كاربران و مشتريان خود ارائه مي دهد :

 • برنامه ريزي ادواري براي بازديد از مشتريان ، نظرسنجي از آنها و انتقال گزارش ها و اطلاعات به دست امده از اين بازديدها به سيستم
 • برنامه ريزي براي برپايي ادواري همايش ها و كنفرانس ، نظرسنجي از آنها و انتقال گزارشات و اطلاعات به دست آمده از اين همايش ها به سيستم
 • برنامه ريزي براي شركت در نمايشگاه ها ، نظرسنجي از بازديدكنندگان و انتقال گزارشات و اطلاعات به دست آمده از اين نمايشگاه ها به سيستم
 • نظرسنجي از مشتريان
 • بازخورد سيستم نظرسنجي به قسمت هاي مختلف جهت تعريف پروژه هاي اصلاحي
 • بررسي و رسيدگي به شكايات