نمایش آرشیو عرضه از : از تاریخ : تا تاریخ :
عرضه فرآورده هاي شركت سهامي ذوب آهن اصفهان در بورس كالاي ايران براي روز چهارشنبه
97/11/03
احتمال بروز رساني اين اطلاعيه تا ساعت 12 روز پيش از عرضه وجود دارد
رديف نام فرآورده ويژگي عرضه شده بها پيشنهادي قرارداد كارگزار توضيح
(تن) پايه (ريال) عرضه كننده
1 تير آهن متوسط و ميلگرد آج دار 12 متري فولاد 37 14 :20% 3300 31680 سلف 97/12/15 ايساتيس پويا محموله هاي 110 تني مازاد عرضه6600 تن
16 :20%
آج 400 16 :15%
18 :15%
20 :15%
25 :15%
2 تير آهن متوسط و ميلگرد آج دار 12 متري فولاد 37 14 :10% 3300 31680 سلف 97/12/15 پارسيان محموله هاي 110 تني مازاد عرضه6600 تن
16 :35%
آج 400 12 :5%
14 :5%
16 :20%
18 :5%
20 :15%
25 :5%
مهلت حمل حواله هاي تحويل صادره، هزينه ديركرد حمل، شماره حسابهاي فعال ذوب آهن اصفهان و ساير اطلاعات از طريق آدرس sales.esfahansteel.com قابل دستيابي ميباشند.
واريز مبلغ 10% ارزش معامله حداكثر تا ساعت 10 صبح روز انجام معامله و تسويه مابقي برابر با قوانين بورس (72 ساعت كاري) قابل اقدام مي باشد.
نوع تسويه نقدي و اعتباري ميباشد.
منظور از اعتباري واريز نقدي به يكي از حسابهاي فعال شركت ميباشد.
    همه مقدار عرضه شده (تن) 6600