نمایش آرشیو عرضه از : از تاریخ : تا تاریخ :
  عرضه فرآورده هاي شركت سهامي ذوب آهن اصفهان در بورس كالاي ايران براي روز چهارشنبه
  97/05/10
  احتمال بروز رساني اين اطلاعيه تا ساعت 12 روز پيش از عرضه وجود دارد
رديف نام فرآورده ويژگي عرضه شده بها پيشنهادي قرارداد كارگزار توضيح
(تن) پايه (ريال) عرضه كننده
1 تيرآهن متوسط 12متري فولاد 37 16 :25T 50 24459 سلف 97/06/31 صبا جهاد مازاد عرضه 24950 تن
18 :25T
2 ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 12متري آج 400 18:25T 50 24459 سلف 97/06/31 صبا جهاد مازاد عرضه 24950 تن
22:25T
شرايط كلي خريد: روش تسويه بصورت نقدي امكان پذير است.  
رعايت مفاد نامه شماره 60112585 مورخه 97/05/01 وزارت محترم صنعت و معدن وتجارت الزامي مي باشد.        
هزينه انبارداري رديف هاي عرضه دو برابر هزينه انبارداري جاري مي باشد ( جاري 100 ريال )        
تسويه سه روز كاري وهفت روز تقويمي امكان پذير است.        
براي تمامي رديفها تبديل تيرآهن به تيرآهن(سبك) و ميلگرد به ميلگرد با توافق طرفين امكان پذير است.
مهلت حمل حواله هاي تحويل صادره، هزينه ديركرد حمل، شماره حسابهاي فعال ذوب آهن اصفهان و ساير اطلاعات از طريق آدرس sales.esfahansteel.com قابل دستيابي ميباشند.
واريز مبلغ 10% ارزش معامله حداكثر تا ساعت 10 صبح روز انجام معامله و تسويه مابقي برابر با قوانين بورس (72 ساعت كاري) قابل اقدام مي باشد.
همه مقدار عرضه شده (تن) 50000