نمایش آرشیو عرضه از : از تاریخ : تا تاریخ :
عرضه فرآورده هاي شركت سهامي ذوب آهن اصفهان در بورس كالاي ايران براي روزچهارشنبه
97/07/25
احتمال بروز رساني اين اطلاعيه تا ساعت 12 روز پيش از عرضه وجود دارد
رديف نام فرآورده ويژگي عرضه شده بها پيشنهادي قرارداد كارگزار توضيح
(تن) پايه (ريال) عرضه كننده
1 تيرآهن متوسط 12متري فولاد 37 14 :22T 220   سلف 97/08/30 امين سهم مازاد عرضه6160 تن
2 تيرآهن متوسط 12متري فولاد 37 16 :22T 220   سلف 97/08/30 بانك كار آفرين مازاد عرضه6160 تن
3 تيرآهن متوسط 12متري فولاد 37 18 :22T 220   سلف 97/08/30 كالاي خاورميانه مازاد عرضه6160تن
4 تيرآهن نيمه سنگين 12متري فولاد 37 20 :17T 220   سلف 97/08/30 توسعه سرمايه دنيا مازاد عرضه11000
طول كوتاه 20 :5T
5 تيرآهن سنگين 12متري فولاد 37 22:17T 220   سلف 97/08/30 گنجينه سپهر مازاد عرضه11000
طول كوتاه 22:5T
6 تيرآهن سنگين 12متري فولاد 37 24 :17T 220   سلف 97/08/30 توسعه سرمايه دنيا مازاد عرضه11000
طول كوتاه 24 :5T
7 تيرآهن سنگين 12متري فولاد 37 27:17T 220   سلف 97/08/30 بانك صنعت ومعدن مازاد عرضه11000
طول كوتاه 27:5T
8 ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 12متري آج 400 14 :6T 220   سلف 97/08/30 توسعه سرمايه دنيا مازاد عرضه10120 تن
20 :6T
32 :6T
طول كوتاه 20 :4T
9 ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 12متري آج 400 12 :6T 220   سلف 97/08/30 بانك سپه مازاد عرضه10120 تن
22 :6T
28 :6T
طول كوتاه 12 :4T
10 ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 12متري آج 400 18 :6T 220   سلف 97/08/30 سي ولكس كالا مازاد عرضه10120 تن
25 :6T
16 :6T
طول كوتاه 16 :4T
شرايط كلي خريد: روش تسويه بصورت نقدي يا اعتباري امكان پذير است.
مهلت حمل حواله هاي تحويل صادره، هزينه ديركرد حمل، شماره حسابهاي فعال ذوب آهن اصفهان و ساير اطلاعات از طريق آدرس sales.esfahansteel.com قابل دستيابي ميباشند.
واريز مبلغ 10% ارزش معامله حداكثر تا ساعت 10 صبح روز انجام معامله و تسويه مابقي برابر با قوانين بورس (72 ساعت كاري) قابل اقدام مي باشد.
    همه مقدار عرضه شده (تن) 1760