نمایش آرشیو عرضه از : از تاریخ : تا تاریخ :
عرضه فرآورده هاي شركت سهامي ذوب آهن اصفهان در بورس كالاي ايران براي روزيكشنبه
97/02/30
احتمال بروز رساني اين اطلاعيه تا ساعت 12 روز پيش از عرضه وجود دارد
رديف نام فرآورده ويژگي عرضه شده بها پيشنهادي قرارداد كارگزار توضيح
(تن) پايه (ريال) عرضه كننده
1 تيرآهن متوسط 12متري فولاد 37 14 :3500T 10000 27000 سلف 97/03/31 تدبيرگر سرمايه يك محموله
16 :3000T
18 :3500T
شرايط كلي خريد : روش تسويه بصورت نقدي يا اعتباري امكان پذير است.
مهلت حمل حواله هاي تحويل، هزينه ديركرد حمل، شماره حسابهاي فعال ذوب آهن اصفهان و ساير اطلاعات از آدرس sales.esfahansteel.com قابل دستيابي مي باشند.
واريز مبلغ 10% ارزش معامله حداكثر تا ساعت 10 صبح روز انجام معامله و تسويه مابقي برابر با قوانين بورس (72 ساعت كاري) قابل اقدام مي باشد.
    همه مقدار عرضه شده (تن) 10000