نمایش آرشیو عرضه از : از تاریخ : تا تاریخ :


عرضه فرآورده هاي شركت سهامي ذوب آهن اصفهان در بورس كالاي ايران براي روز چهارشنبه
98/06/27
احتمال بروز رساني اين اطلاعيه تا ساعت 12 روز پيش از عرضه وجود دارد
رديف كد عرضه نام فرآورده ويژگي عرضه شده بها پيشنهادي قرارداد كارگزار توضيح
(تن) پايه (ريال) عرضه كننده
1 417034 تيرآهن متوسط 12متري فولاد 37 14 :20% 1100 35281 سلف 98/08/25 آگاه محموله هاي 22 تني مازاد 3300
16 :40%
18 :40%
2 417060 تيرآهن نيمه سنگين و سنگين 12متري فولاد 37 20 :10% 2200 35281 سلف 98/08/25 مبين سرمايه محموله هاي 22 تني مازاد 2200
22 :25%
24 :30%
27 :35%
3 417065 ميلگرد آجدار 12متري آج400 16 :10% 1100 35281 سلف 98/08/25 بانك كشاورزي محموله هاي 22 تني مازاد 2200
18 :10%
20 :10%
22 :10%
25 :10%
28 :25%
32 :25%
مهلت حمل حواله هاي تحويل صادره، هزينه ديركرد حمل، شماره حسابهاي فعال ذوب آهن اصفهان و ساير اطلاعات از طريق آدرس sales.esfahansteel.com قابل دستيابي ميباشند.
واريز مبلغ 10% ارزش معامله حداكثر تا ساعت 10 صبح روز انجام معامله و تسويه مابقي برابر با قوانين بورس (72 ساعت كاري) قابل اقدام مي باشد.
نوع تسويه نقدي و اعتباري ميباشد.
منظور از اعتباري واريز نقدي به يكي از حسابهاي فعال شركت ميباشد.
    همه مقدار عرضه شده (تن) 4400