نمایش آرشیو عرضه از : از تاریخ : تا تاریخ :


عرضه فرآورده هاي شركت سهامي ذوب آهن اصفهان در بورس كالاي ايران براي روز چهارشنبه
98/04/26
احتمال بروز رساني اين اطلاعيه تا ساعت 12 روز پيش از عرضه وجود دارد
رديف كد عرضه نام فرآورده ويژگي عرضه شده بها پيشنهادي قرارداد كارگزار توضيح
(تن) پايه (ريال) عرضه كننده
1 412402 تيرآهن متوسط 12متري فولاد 37 14 :45%     سلف 98/05/24 بانك كشاورزي محموله هاي 22 تني مازاد عرضه 5500تن
16 :45% 1100 35370
18:10%    
2 412403 ميلگرد آجدار 12متري آج400 12 :12% 1100 35370 سلف 98/05/24 بانك كشاورزي محموله هاي 22 تني مازاد عرضه3300 تن
14 :26%
16 :20%
18 :22%
20:20%
مهلت حمل حواله هاي تحويل صادره، هزينه ديركرد حمل، شماره حسابهاي فعال ذوب آهن اصفهان و ساير اطلاعات از طريق آدرس sales.esfahansteel.com قابل دستيابي ميباشند.
واريز مبلغ 10% ارزش معامله حداكثر تا ساعت 10 صبح روز انجام معامله و تسويه مابقي برابر با قوانين بورس (72 ساعت كاري) قابل اقدام مي باشد.
نوع تسويه نقدي و اعتباري ميباشد.
منظور از اعتباري واريز نقدي به يكي از حسابهاي فعال شركت ميباشد.
    همه مقدار عرضه شده (تن) 2200