نمایش آرشیو عرضه از : از تاریخ : تا تاریخ :


عرضه فرآورده هاي شركت سهامي ذوب آهن اصفهان در بورس كالاي ايران براي روز سه شنبه
98/02/03
احتمال بروز رساني اين اطلاعيه تا ساعت 12 روز پيش از عرضه وجود دارد
رديف كد عرضه نام فرآورده ويژگي عرضه شده بها پيشنهادي قرارداد كارگزار توضيح
(تن) پايه (ريال) عرضه كننده
1 405795 تير آهن متوسط و ميلگرد آجدار 12 متري فولاد 37 14 :32%     سلف 98/03/21 كالاي خاورميانه مازاد عرضه16500 تن
16 :18%    
18 :20%    
12 متري آج 400 12 :3% 3300 35585
16 :18%    
18 :4%    
20 :5%    
2 405805 تير آهن متوسط و ميلگرد آجدار 12 متري فولاد 37 14 :32%     سلف 98/03/21 سي ولكس مازاد عرضه16500 تن
16 :18%    
18 :20%    
12 متري آج 400 12 :3% 3300 35585
16 :18%    
18 :5%    
20 :4%    
3 405809 تير آهن متوسط و ميلگرد آجدار 12 متري فولاد 37 14 :32%     سلف 98/03/21 توازن بازار محموله هاي 110 تني و مازاد عرضه3960 تن
16 :18%    
18 :20%    
12 متري آج 400 12 :3% 440 35585
16 :18%    
18 :4%    
20 :5%    
4 405810 تير آهن متوسط و ميلگرد آجدار 12 متري فولاد 37 14 :32%     سلف 98/03/21 امين سهم محموله هاي 110 تني و مازاد عرضه3960 تن
16 :18%    
18 :20%    
12 متري آج 400 12 :3% 440 35585
16 :18%    
18 :5%    
20 :4%    
مهلت حمل حواله هاي تحويل صادره، هزينه ديركرد حمل، شماره حسابهاي فعال ذوب آهن اصفهان و ساير اطلاعات از طريق آدرس sales.esfahansteel.com قابل دستيابي ميباشند.
واريز مبلغ 10% ارزش معامله حداكثر تا ساعت 10 صبح روز انجام معامله و تسويه مابقي برابر با قوانين بورس (72 ساعت كاري) قابل اقدام مي باشد.
نوع تسويه نقدي و اعتباري ميباشد.
منظور از اعتباري واريز نقدي به يكي از حسابهاي فعال شركت ميباشد.
      همه مقدار عرضه شده (تن) 7480