نمایش آرشیو عرضه از : از تاریخ : تا تاریخ :


عرضه فرآورده هاي شركت سهامي ذوب آهن اصفهان در بورس كالاي ايران براي روز يك شنبه
96/02/10
احتمال بروز رساني اين اطلاعيه تا ساعت 16 روز پيش از عرضه وجود دارد
رديف نام سبد ويژگي نمره درصد/مقدار عرضه شده
(تن)
بها پيشنهادي
پايه (ريال)
قرارداد كارگزار
عرضه كننده
توضيح
1 تيرآهن متوسط، نيمه سنگين و سنگين و ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 12متري فولاد 37 14 : 2500 T     سلف
96/03/31
فارابي يك محموله
تبديل سايز با هماهنگي فروشنده بلامانع مي باشد
16 : 1500 T    
18 : 4000 T    
20 : 900 T    
24 : 500 T    
طول كوتاه 14 : 144 T    
16 : 100 T    
18 : 121 T    
20 : 45 T    
24 : 50 T    
12متري آج 400 12 : 404 T 15000 16100
14 : 480 T    
16 : 1400 T    
18 : 840 T    
20 : 600 T    
22 : 480 T    
25 : 380 T    
طول كوتاه 12 : 156 T    
14 : 56 T    
16 : 188 T    
18 : 56 T    
20 : 100 T    
2 تيرآهن متوسط، نيمه سنگين و سنگين و ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 12متري فولاد 37 14 : 5000 T     سلف
96/03/31
ارديبهشت ايرانيان يك محموله
تبديل سايز با هماهنگي فروشنده بلامانع مي باشد
16 : 3000 T    
18 : 8000 T    
20 : 1800 T    
24 : 1000 T    
طول كوتاه 14 : 288 T    
16 : 200 T    
18 : 242 T    
20 : 90 T    
24 : 100 T    
12متري آج 400 12 : 808 T 30000 16000
14 : 960 T    
16 : 2800 T    
18 : 1680 T    
20 : 1200 T    
22 : 960 T    
25 : 760 T    
طول كوتاه 12 : 312 T    
14 : 112 T    
16 : 376 T    
18 : 112 T    
20 : 200 T    
شرايط اختصاصي خريد اعتباري رديف هاي يك و دو :
پرداخت 50% ارزش معامله بصورت نقدي و مابقی ارائه اسناد اعتباري مورد تاييد ذوب آهن حداکثر تا تاريخ 96/02/13
پرداخت 50% باقيمانده ارزش معامله (اسناد اعتباري) و ماليات بر ارزش افزوده حداکثر 20 روز كاري پس از تاريخ معامله بدون دريافت ارزش زمانی
هزينه حق نظارت سازمان بورس، شركت بورس كالا و كارمزد كارگزاري در زمان مجاز بورس كالا و بصورت نقدي دريافت خواهد شد.
در صورت عدم ارائه اسناد اعتباري مورد تاييد ذوب آهن در زمان مجاز، معامله ابطال و100% ارزش معامله طبق قوانين بورس كالا مشمول هزينه ابطال خواهد شد.
3 تيرآهن متوسط، نيمه سنگين و سنگين و ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 12متري فولاد 37 14 : 165 T     سلف
96/03/31
صبا جهاد يك محموله
تبديل سايز با هماهنگي فروشنده بلامانع مي باشد
16 : 100 T    
18 : 270 T    
20 : 60 T    
24 : 30 T    
طول كوتاه 14 : 11 T    
18 : 11 T    
12متري آج 400 12 : 29 T    
14 : 34 T 1000 16400
16 : 96 T    
18 : 58 T    
20 : 43 T    
22 : 34 T    
25 : 24 T    
طول كوتاه 12 : 10 T    
16 : 15 T    
20 : 10 T    
4 ناوداني بال شيبدار سنگين(25.3kg/m) 12متري S235JR 20 :1460 T 1680 19000 فوري پارسيان يك محموله
طول کوتاه 20 :220 T    
شرايط كلي خريد نقدي: روش تسويه بصورت نقدي يا اعتباري امكان پذير است.
مهلت حمل حواله هاي تحويل، هزينه ديركرد حمل، شماره حسابهاي فعال ذوب آهن اصفهان و ساير اطلاعات از آدرس sales.esfahansteel.com قابل دستيابي مي باشند.
واريز مبلغ 10% ارزش معامله حداكثر تا ساعت 10 صبح روز انجام معامله و تسويه مابقي برابر با قوانين بورس (72 ساعت كاري) قابل اقدام مي باشد.
    همه مقدار عرضه شده (تن) 47680        
                   
عرضه فرآورده هاي شركت سهامي ذوب آهن اصفهان در بورس كالاي ايران براي روز يك شنبه
96/02/10
احتمال بروز رساني اين اطلاعيه تا ساعت 16 روز پيش از عرضه وجود دارد
رديف نام سبد ويژگي عرضه شده بها پيشنهادي قرارداد كارگزار توضيح
(تن) پايه (ريال) عرضه كننده
1 بنزن ذغالسنگي خلوص حداقل 99.5%     سلف
96/02/31
مبين سرمايه محموله هاي حداقل 5 تني
300 25500
   
شرايط كلي خريد نقدي: روش تسويه بصورت نقدي يا اعتباري امكان پذير است.
واريز مبلغ 10% ارزش حداكثر تا نيم ساعت قبل از انجام معامله و تسويه باقيمانده طبق قوانين بورس كالا (72 ساعت كاري) قابل اقدام مي باشد.
مهلت حمل حواله هاي تحويل، هزينه ديركرد حمل، شماره حسابهاي فعال ذوب آهن اصفهان و ساير اطلاعات از طريق آدرس sales.esfahansteel.com قابل دستيابي ميباشند.
    همه مقدار عرضه شده (تن) 300        
                   
عرضه فرآورده هاي شركت سهامي ذوب آهن اصفهان در بورس انرژی براي روز يك شنبه
96/02/10
احتمال بروز رساني اين اطلاعيه تا ساعت 16 روز پيش از عرضه وجود دارد
رديف نام فرآورده ويژگي عرضه شده بها پيشنهادي قرارداد كارگزار توضيح
(تن) پايه (ريال) عرضه كننده
1 قطران پايه ذغالسنگي برابر جدول زير     سلف 96/03/15 كالاي خاورميانه محمو له هاي حداقل 500 تني
3000 12000
   
شرايط كلي:
مهلت حمل حواله هاي تحويل صادره، هزينه ديركرد حمل، شماره حسابهاي فعال ذوب آهن اصفهان و ساير اطلاعات از طريق آدرس sales.esfahansteel.com قابل دستيابي ميباشند.
كارگزاران گرامي، امكان تسويه نقدي وجود ندارد و تسويه وجه بصورت خارج از پاياپاي، براي شركتهايي صورت خواهد گرفت كه فرم مربوطه را در اختيار داشته باشند.
واريز مبلغ 10% ارزش معامله حداكثر تا نيم ساعت قبل از انجام معامله به عنوان حسن ايفاي تعهدات الزامي است.
    همه مقدار عرضه شده (تن) 3000        
                   
  شرايط فني CV TI خاكستر آب نفتالين    
  در بيشتر مواقع 21-28% 3-8% 0.20% max 5% max 7% min    
  ميانگين 26.84 8.97 0.09 2.80 6.78    
  بيشينه 37.50 24.00 0.14 8.40 9.40    
  كمينه 22.02 1.82 0.05 1.00 3.22