تهیه نسخه چاپی
فهرست شركتهاي حمل و نقل بر حسب حجم فعاليت (فرآورده حمل شده) از تاريخ 29-07-1397 تا تاريخ 28-07-1398
شركتهاي حمل و نقل ، حمل كننده فرآورده هاي فولادي داخلي
شركتهاي حمل و نقل ، حمل كننده فرآورده هاي فرعي داخلي
شركتهاي حمل و نقل ، حمل كننده فرآورده هاي فولادي صادراتي
شركتهاي حمل و نقل ، حمل كننده فرآورده هاي فرعي صادراتي
نشاني شركت حمل و نقل همراه شركت حمل و نقل شماره تلفن شركت حمل و نقل نام شركت حمل و نقل رديف
  اصفهان-خيابان اميرکبيرشاهپورجديد   09133385158   3869343-3865255   شرکت حمل ونقل تفنگساز 1
  اصفهان-پايانه اميرکبير-بازارچه سي ستون-غرفه 14   09133166400   3860166   حمل ونقل جاده اي کالاي سپاهان 2
  اصفهان-شاپورجديد-پايانه اميرکبير-24غرفه-غرفه11   09131193254   33865553   شرکت حمل ونقل سهند بار 3
  اصفهان-پايانه اميرکبير-غرفه27   09132154044   33865811   حمل ونقل هدايت بار اصفهان 4
  اصفهان-پايانه اميرکبير-غرفه10   09133890085   33864611   شرکت حمل ونقل بهران کالا 5
  اصفهان-شاپورجديد-خيابان اميرکبير-بعدازفلکه   09133861120   3861120   شرکت حمل ونقل تابش 6
  اصفهان -خيابان اميرکبيرشاهپورجديد   09132067791   3873535-3863446   شرکت حمل ونقل بارمان 7
  شاهپورجديدخيابان پرتوترمينال اميرکبير   09131181271   33864567   شرکت حمل ونقل اقتصاد 8
    09132299491   33866900   شرکت حمل ونقل فولادبران 9
  اصفهان-پايانه اميرکبير-خيابان پرتو - بعد از درب خروج پايانه   09133149756   33863035   شرکت حمل ونقل شباهنگ سحر 10
  اصفهان-پايانه اميرکبير-غرفه 36   09138765295   03133866901   شرکت حمل ونقل توکا 11
  اصفهان-پايانه اميرکبير-غرفه 20   09131198379   03133862880   شرکت حمل ونقل رهنورد 12
  شاهپورجديدترمينال اميرکبيرغرفه 16   09133147186   03133869317   شرکت حمل ونقل شــهــاب 13
  اصفهان-پايانه اميرکبير12غرفه جنب مسجد   09131186099   33869888   حمل ونقل شمشادترابرسپاهان 14
  پايانه حمل ونقل امير کبير-12غرفه-غرفه7   09131150261   031-33862210   شرکت حمل ونقل دوستان بارسپاهان 15
  اصفهان-خيابان اميرکبير-خيابان 18متري ملت-خيابان پرتو-پلاک387   09134005100   33878757   شرکت حمل ونقل فصيح ترابر زاينده رود 16
  اصفهان-پايانه اميرکبير-جنب مسجد   09131186269   33868931   شرکت حمل ونقل تقدم باراصفهان 17
  اصفهان-پايانه اميرکبير-غرفه 9   09131076344   33863626   شرکت حمل ونقل کوشابار 18
  اصفهان-پايانه اميرکبير-غرفه 1   09131198807   33863535   شرکت حمل و نقل آذرماشين 19
  اصفهان شاهپورجديد-پايانه اميرکبير   09131180604   20-33877717   حمل ونقل جاده رانان سپاهان 20
  اصفهان خيابان اميرکبيرمقابل بانک ملي   09131118122   33877002   حمل ونقل آشناباراصفهان 21
  اصفهان-پايانه اميرکبير-غرفه 9   09133031353   3864676   حمل ونقل همرهان بارسپاهان 22
  اصفهان-خيابان اميرکبير-غرفه 22   09131116048   3860243   شرکت حمل ونقل نکـوئـي 23
  اصفهان-خيابان اميرکبير-24غرفه-غرفه 17   09131303700   33863050   شرکت حمل ونقل بهشتي بار صبا 24
  اصفهان-پايانه اميرکبير-خيابان مشيرالدوله-روبروبانک ملي   09133188075   33875837   شرکت حمل ونقل ماهرخ اصفهان 25
  اصفهان-پايانه اميرکبير-غرفه 24   09133251124   3860302-3862405   شرکت حمل ونقل راهيان ايران 26
  تهران-خ شهيدخليل زاده-بلوارماندلا-پلاک78-طبقه سوم-واحد15   09128131814   88889026   شرکت ريل سيرکوثر 27
  اصفهان-پايانه اميرکبير-بازارچه سي ستون-غرفه1   09132294461   3870090-3877076   حمل ونقل هشت بهشت باراصفهان 28
        شرکت ترکيب حمل ونقل 29
  زرين شهرچمگردان بلوارجانبازان جنب تالارفيل سفيد   09132361633   03152244448   شرکت تعاوني حمل ونقل سباگستر لنجان 30
  اصفهان-پايانه اميرکبير-بازارچه سي ستون   09132025420   33862902   شرکت حمل و نقل آزادگـان 31
  انتهاي خ گاندي شمالي.خ برادران شريفي.پ10.واحد15   09138723887   88889026   پرتوبار فرابر خليج فارس 32
  اصفهان-پايانه اميرکبير-بازارچه سي ستون   09132124728   33863736   شرکت پيشروکالابران 33
    09131198170   3867743   شرکت حمل ونقل شبديزسپاهان 34
  زرين شهر-جنب ترمينال مسافربري   09133341882   03152231122   شرکت حمل ونقل نادرزرين 35
  شاپورجديد-پايانه حمل ونقل-جنب بانک ملي سابق   09131187719   33860068   شرکت حمل ونقل پورميري 36
  اصفهان-پايانه اميرکبير-غرفه 12   09131147005   33862215   شرکت حمل ونقل سيمرغ اصفهان 37
  اصفهان-پايانه اميرکبير-غرفه 22   09131173612   33862140   شرکت حمل ونقل اصفهان چم 38
  شاپور جديد خ پرتو پايانه حمل ونقل امير کبير 12 قرفه   09131298027   3865482   شرکت حمل ونقل ميلاداصفهان 39
    09131117133   03133867262   شرکت حمل ونقل فيروزان سپاهان 40
  اصفهان-پايانه اميرکبير-بازارچه سي ستون   09131254616   33865559   حمل و نقل احرار اصفهان 41
    09132299491   33872100   شرکت حمل ونقل سالاربارسپاهان 42
  تهران-خيابان کريم خان زند- خيابان ايرانشهر شمالي-پلاک237     02188140660   حمل و نقل ترکيبي کشتيراني 43
  اصفهان-پايانه اميرکبير-غرفه 10   09133141476   33866865   حمل ونقل نگاربارسپاهان 44
  اصفهان-پايانه اميرکبير-بازارچه   09133280169   3863750   شرکت حمل و نقل اميداصفهان 45
      3863071   حمل ونقل کاميونداران شهرضا 46
  شاهپور جديد-پايانه حمل ونقل اميرکبير-بازارچه سي ستون   09133160759   33866575   حمل و نقل ره آذر اصفهان 47
  اصفهان-پايانه اميرکبير- 24غرفه- غرفه 6   09133949118   33863456   شرکت حمل ونقل بهبران 48
  اصفهان-پايانه اميرکبير-خيابان پرتو-سي ستون   09131182519   3862720   شرکت حمل ونقل آهن باراصفهان 49
  اصفهان خيابان اميرکبيرترمينال اميرکبير   09131138093   33861456   شرکت تعاوني کاميون داران خودراننده اصفهان شماره 2 50
  اصفهان ترمينال اميرکبيرشماره 19   09134049522   03133861466   شرکت حمل و نقل آزاد مهر 51
  اصفهان-خيابان امير کبير-غرفه 12   09133134634   33862740   شرکت حمل ونقل گسترش ترابر شميم 52
  اصفهان شاهپور جديد   09131187187   33863631   شرکت حمل ونقل سـاربـان 53
  اصفهان-پايانه اميرکبير-غرفه 21   09131181074   33863338   شرکت حمل ونقل فـرهـنگ ترابر اصفهان 54
  اصفهان-شاپورجديد-پايانه اميرکبير-مقابل مسجد   09133184226   3860171-3872060   شرکت حمل ونقل زرين باررسالت 55