تهیه نسخه چاپی
فهرست شركتهاي حمل و نقل بر حسب حجم فعاليت (فرآورده حمل شده) از تاريخ 03-08-1395 تا تاريخ 01-08-1396
شركتهاي حمل و نقل ، حمل كننده فرآورده هاي فولادي داخلي
شركتهاي حمل و نقل ، حمل كننده فرآورده هاي فرعي داخلي
شركتهاي حمل و نقل ، حمل كننده فرآورده هاي فولادي صادراتي
شركتهاي حمل و نقل ، حمل كننده فرآورده هاي فرعي صادراتي
نشاني شركت حمل و نقل همراه شركت حمل و نقل شماره تلفن شركت حمل و نقل نام شركت حمل و نقل رديف
  اصفهان-خيابان اميركبيرشاهپورجديد   09133385158   3869343-3865255   شركت حمل ونقل تفنگساز 1
  اصفهان-پايانه اميركبير-خيابان پرتو - بعد از درب خروج پايانه   09133149756   33863035   شركت حمل ونقل شباهنگ سحر 2
  اصفهان-شاپورجديد-خيابان اميركبير-بعدازفلكه   09133861120   3861120   شركت حمل ونقل تابش 3
  اصفهان-پايانه اميركبير-بازارچه سي ستون-غرفه 14   09133166400   3860166   حمل ونقل جاده اي كالاي سپاهان 4
  اصفهان-پايانه اميركبير-غرفه10   09132861345   33864611   شركت حمل ونقل بهران كالا 5
  اصفهان-پايانه اميركبير-غرفه27   09132154044   33865811   حمل ونقل هدايت بار اصفهان 6
  شاهپورجديدخيابان پرتوترمينال اميركبير   09131181271   33864567   شركت حمل ونقل اقتصاد 7
  اصفهان-شاپورجديد-پايانه اميركبير-24غرفه-غرفه11   09131193254   33865553   شركت حمل ونقل سهند بار 8
  اصفهان -خيابان اميركبيرشاهپورجديد   09133147186   3873535-3863446   شركت حمل ونقل بارمان 9
  اصفهان-پايانه اميركبير-غرفه 20   09131198379   33862880   شركت حمل ونقل رهنورد 10
  اصفهان-پايانه اميركبير12غرفه جنب مسجد   09131186099   33869888   حمل ونقل شمشادترابرسپاهان 11
  اصفهان شاهپورجديد-پايانه اميركبير   09131180604   20-33877717   حمل ونقل جاده رانان سپاهان 12
  اصفهان-پايانه اميركبير-غرفه 36   09138765295   3866901 3   شركت حمل ونقل توكا 13
  اصفهان-خيابان اميركبير-خيابان 18متري ملت-خيابان پرتو-پلاك387   09134005100   33878757   شركت حمل ونقل فصيح ترابر زاينده رود 14
  اصفهان-پايانه اميركبير-خيابان مشيرالدوله-روبروبانك ملي   09133188075   33875837   شركت حمل ونقل ماهرخ اصفهان 15
  اصفهان-پايانه اميركبير-جنب مسجد   09131186269   33868931   شركت حمل ونقل تقدم باراصفهان 16
  اصفهان-پايانه اميركبير-غرفه 1   09131198807   33863535   شركت حمل و نقل آذرماشين 17
  اصفهان خيابان اميركبيرمقابل بانك ملي   09131118122   33877002   حمل ونقل آشناباراصفهان 18
  اصفهان شاهپور جديدخ پرتو   09134005100   33878757   شركت حمل ونقل زاينده رود 19
  اصفهان-خيابان اميركبير-24غرفه-غرفه 17   09131303700   33863050   شركت حمل ونقل بهشتي بار صبا 20
  اصفهان-خيابان امير كبير-غرفه 12   09133134634   33862740   شركت حمل ونقل گسترش ترابر شميم 21
  اصفهان پايانه اميركبيرشماره 23   09131194284   33863737   شركت حمل و نقل اتحادشهرضا 22
    09132299491   33872100   شركت حمل ونقل سالاربارسپاهان 23
      3863071   حمل ونقل كاميونداران شهرضا 24
  اصفهان-پايانه اميركبير-غرفه 24   09133167657   3860302-3862405   شركت حمل ونقل راهيان ايران 25
    09131196319   3862212   شركت حمل ونقل تيز تاز 26
  اصفهان-پايانه اميركبير-خيابان پرتو-غرفه 25   09131182188   3861236   شركت حمل ونقل كـالاران 27
  اصفهان-پايانه اميركبير-خيابان پرتو-سي ستون   09131182519   3862720   شركت حمل ونقل آهن باراصفهان 28
  زرين شهر-جنب ترمينال مسافربري   09133341882   2231122   شركت حمل ونقل نادرزرين 29
  زرين شهرچمگردان بلوارجانبازان جنب تالارفيل سفيد   09132361633   52244448   شركت تعاوني حمل ونقل سباگسترلنجان 30
  اصفهان-پايانه اميركبير-غرفه 12   09131147005   33862215   شركت حمل ونقل سيمرغ اصفهان 31
  اصفهان شاپورجديدجنب تعاوني يك كاميونداران   09131062554   3863240   حمل ونقل كالاي سپاهان چاپار 32
  اصفهان-پايانه اميركبير-غرفه 9   09132892521   3863626   شركت حمل ونقل كوشابار 33
    09131252046   33863790   شركت حمل ونقل سريع صفاهان 34
  شاپورجديد-پايانه حمل ونقل-جنب بانك ملي سابق   09131187719   33860068   شركت حمل ونقل پورميري 35
  زرين شهرجنب ترمينال   09131341129   2242114   شركت حمل ونقل صداقت بارلنجان 36
  اصفهان شاهپورجديدپايانه اميركبير   09133371833   863331-868097   شركت حمل ونقل آرياسپاهان 37
  پايانه اميركبيرغرفه 12   0   3862740   حمل ونقل گسترش شاهد 38
  اصفهان-خيابان اميركبير-غرفه 22   09131116048   3860243   شركت حمل ونقل نكـوئـي 39