تهیه نسخه چاپی
فهرست شركتهاي حمل و نقل بر حسب حجم فعاليت (فرآورده حمل شده) از تاريخ 05-01-1397 تا تاريخ 04-01-1398
شركتهاي حمل و نقل ، حمل كننده فرآورده هاي فولادي داخلي
شركتهاي حمل و نقل ، حمل كننده فرآورده هاي فرعي داخلي
شركتهاي حمل و نقل ، حمل كننده فرآورده هاي فولادي صادراتي
شركتهاي حمل و نقل ، حمل كننده فرآورده هاي فرعي صادراتي
نشاني شركت حمل و نقل همراه شركت حمل و نقل شماره تلفن شركت حمل و نقل نام شركت حمل و نقل رديف
  اصفهان-خيابان اميركبيرشاهپورجديد   09133385158   3869343-3865255   شركت حمل ونقل تفنگساز 1
  اصفهان-پايانه اميركبير-غرفه10   09132861345   33864611   شركت حمل ونقل بهران كالا 2
  اصفهان-شاپورجديد-پايانه اميركبير-24غرفه-غرفه11   09131193254   33865553   شركت حمل ونقل سهند بار 3
  اصفهان-پايانه اميركبير-بازارچه سي ستون-غرفه 14   09133166400   3860166   حمل ونقل جاده اي كالاي سپاهان 4
  اصفهان-پايانه اميركبير-غرفه27   09132154044   33865811   حمل ونقل هدايت بار اصفهان 5
  اصفهان -خيابان اميركبيرشاهپورجديد   09133147186   3873535-3863446   شركت حمل ونقل بارمان 6
  اصفهان-شاپورجديد-خيابان اميركبير-بعدازفلكه   09133861120   3861120   شركت حمل ونقل تابش 7
  شاهپورجديدخيابان پرتوترمينال اميركبير   09131181271   33864567   شركت حمل ونقل اقتصاد 8
  اصفهان-پايانه اميركبير-خيابان پرتو - بعد از درب خروج پايانه   09133149756   33863035   شركت حمل ونقل شباهنگ سحر 9
  اصفهان-پايانه اميركبير-غرفه 20   09131198379   33862880   شركت حمل ونقل رهنورد 10
  اصفهان-پايانه اميركبير-غرفه 36   09138765295   3866901 3   شركت حمل ونقل توكا 11
    09132299491   3872256-3866900   شركت حمل ونقل فولادبران 12
  اصفهان-پايانه اميركبير12غرفه جنب مسجد   09131186099   33869888   حمل ونقل شمشادترابرسپاهان 13
  اصفهان-خيابان اميركبير-خيابان 18متري ملت-خيابان پرتو-پلاك387   09134005100   33878757   شركت حمل ونقل فصيح ترابر زاينده رود 14
  اصفهان خيابان اميركبيرمقابل بانك ملي   09131118122   33877002   حمل ونقل آشناباراصفهان 15
  اصفهان-پايانه اميركبير-غرفه 9   09131076344   33863626   شركت حمل ونقل كوشابار 16
  اصفهان-پايانه اميركبير-جنب مسجد   09131186269   33868931   شركت حمل ونقل تقدم باراصفهان 17
  اصفهان شاهپورجديد-پايانه اميركبير   09131180604   20-33877717   حمل ونقل جاده رانان سپاهان 18
  اصفهان-پايانه اميركبير-غرفه 1   09131198807   33863535   شركت حمل و نقل آذرماشين 19
  اصفهان-پايانه اميركبير-خيابان مشيرالدوله-روبروبانك ملي   09133188075   33875837   شركت حمل ونقل ماهرخ اصفهان 20
  اصفهان-پايانه اميركبير-غرفه 24   09133251124   3860302-3862405   شركت حمل ونقل راهيان ايران 21
  پايانه حمل ونقل امير كبير-12غرفه-غرفه7   09131150261   031-33862210   شركت حمل ونقل دوستان بارسپاهان 22
  تهران-خ شهيدخليل زاده-بلوارماندلا-پلاك78-طبقه سوم-واحد15   09128131814   88889026   شركت ريل سيركوثر 23
        شركت تركيب حمل ونقل 24
  اصفهان-پايانه اميركبير-بازارچه سي ستون-غرفه1   09132294461   3870090-3877076   حمل ونقل هشت بهشت باراصفهان 25
    09132299491   33872100   شركت حمل ونقل سالاربارسپاهان 26
  اصفهان-خيابان اميركبير-غرفه 22   09131116048   3860243   شركت حمل ونقل نكـوئـي 27
  اصفهان شاهپور جديد   09131187187   33863631   شركت حمل ونقل سـاربـان 28
  اصفهان-پايانه اميركبير-غرفه 12   09131147005   33862215   شركت حمل ونقل سيمرغ اصفهان 29
  اصفهان-پايانه اميركبير-بازارچه سي ستون   09132025420   33862902   شركت حمل و نقل آزادگـان 30
  اصفهان-پايانه اميركبير-بازارچه سي ستون   09132124728   33863736   شركت پيشروكالابران 31
  شاپورجديد-پايانه حمل ونقل-جنب بانك ملي سابق   09131187719   33860068   شركت حمل ونقل پورميري 32
  اصفهان-خيابان اميركبير-24غرفه-غرفه 17   09131303700   33863050   شركت حمل ونقل بهشتي بار صبا 33
  زرين شهرچمگردان بلوارجانبازان جنب تالارفيل سفيد   09132361633   52244448   شركت تعاوني حمل ونقل سباگسترلنجان 34
  زرين شهر-جنب ترمينال مسافربري   09133341882   2231122   شركت حمل ونقل نادرزرين 35
  اصفهان-پايانه اميركبير-غرفه 9   09133031353   3864676   حمل ونقل همرهان بارسپاهان 36
  اصفهان-پايانه اميركبير-بازارچه سي ستون   09131254616   33865559   حمل و نقل احرار اصفهان 37
    09131117133   33867262   شركت حمل ونقل فيروزان سپاهان 38
    09131198170   3867743   شركت حمل ونقل شبديزسپاهان 39
  اصفهان-پايانه اميركبير-غرفه 22   09131173612   33862140   شركت حمل ونقل اصفهان چم 40
  شاهپور جديد-پايانه حمل ونقل اميركبير-بازارچه سي ستون   09133160759   33866575   حمل و نقل ره آذر اصفهان 41
  شاپور جديد خ پرتو پايانه حمل ونقل امير كبير 12 قرفه   09131298027   3865482   شركت حمل ونقل ميلاداصفهان 42
      3863071   حمل ونقل كاميونداران شهرضا 43
  اصفهان-پايانه اميركبير-غرفه 10   09133141476   33866865   حمل ونقل نگاربارسپاهان 44
  اصفهان-پايانه اميركبير- 24غرفه- غرفه 6   09133949118   33863456   شركت حمل ونقل بهبران 45
  اصفهان خيابان اميركبيرترمينال اميركبير   09131138093   33861456   شركت تعاوني كاميون داران خودراننده اصفهان شماره 2 46
  اصفهان-پايانه اميركبير-خيابان پرتو-سي ستون   09131182519   3862720   شركت حمل ونقل آهن باراصفهان 47
  اصفهان-خيابان اميركبير-بعدازفلكه   09131198149   3865259   حمل و نقل دلتا بار سپاهان 48
  اصفهان-خيابان امير كبير-غرفه 12   09133134634   33862740   شركت حمل ونقل گسترش ترابر شميم 49
  اصفهان-پايانه اميركبير-غرفه 21   09131181074   33863338   شركت حمل ونقل فـرهـنگ ترابر اصفهان 50
  اصفهان شاپورجديدجنب تعاوني يك كاميونداران   09131062554   3863240   حمل ونقل كالاي سپاهان چاپار 51
  اصفهان-شاپورجديد-پايانه اميركبير-مقابل مسجد   09133184226   3860171-3872060   شركت حمل ونقل زرين باررسالت 52