تهیه نسخه چاپی
فهرست شركتهاي حمل و نقل بر حسب حجم فعاليت (فرآورده حمل شده) از تاريخ 06-04-1395 تا تاريخ 04-04-1396
شركتهاي حمل و نقل ، حمل كننده فرآورده هاي فولادي داخلي
شركتهاي حمل و نقل ، حمل كننده فرآورده هاي فرعي داخلي
شركتهاي حمل و نقل ، حمل كننده فرآورده هاي فولادي صادراتي
شركتهاي حمل و نقل ، حمل كننده فرآورده هاي فرعي صادراتي
نشاني شركت حمل و نقل همراه شركت حمل و نقل شماره تلفن شركت حمل و نقل نام شركت حمل و نقل رديف
  اصفهان-خيابان اميركبيرشاهپورجديد   09133385158   3869343-3865255   شركت حمل ونقل تفنگساز 1
  اصفهان-پايانه اميركبير-بازارچه سي ستون-غرفه 14   09133166400   3860166   حمل ونقل جاده اي كالاي سپاهان 2
  اصفهان-شاپورجديد-خيابان اميركبير-بعدازفلكه   09133861120   3861120   شركت حمل ونقل تابش 3
  اصفهان-پايانه اميركبير-خيابان پرتو - بعد از درب خروج پايانه   09133149756   33863035   شركت حمل ونقل شباهنگ سحر 4
  اصفهان-پايانه اميركبير-غرفه27   09132154044   33865811   حمل ونقل هدايت بار اصفهان 5
  شاهپورجديدخيابان پرتوترمينال اميركبير   09131181271   33864567   شركت حمل ونقل اقتصاد 6
  اصفهان-پايانه اميركبير-غرفه10   09132861345   33864611   شركت حمل ونقل بهران كالا 7
  اصفهان -خيابان اميركبيرشاهپورجديد   09133147186   3873535-3863446   شركت حمل ونقل بارمان 8
  اصفهان-پايانه اميركبير-جنب مسجد   09131186269   33868931   شركت حمل ونقل تقدم باراصفهان 9
  اصفهان-شاپورجديد-پايانه اميركبير-24غرفه-غرفه11   09131193254   33865553   شركت حمل ونقل سهند بار 10
  اصفهان-پايانه اميركبير12غرفه جنب مسجد   09131186099   33869888   حمل ونقل شمشادترابرسپاهان 11
  اصفهان-پايانه اميركبير-غرفه 20   09131198379   33862880   شركت حمل ونقل رهنورد 12
  اصفهان شاهپورجديد-پايانه اميركبير   09131180604   20-33877717   حمل ونقل جاده رانان سپاهان 13
  اصفهان-پايانه اميركبير-خيابان مشيرالدوله-روبروبانك ملي   09133188075   33875837   شركت حمل ونقل ماهرخ اصفهان 14
    09132299491   33872100   شركت حمل ونقل سالاربارسپاهان 15
  اصفهان شاهپور جديدخ پرتو   09134005100   33878757   شركت حمل ونقل زاينده رود 16
  اصفهان-پايانه اميركبير-غرفه 36   09138765295   3866901 3   شركت حمل ونقل توكا 17
    09131252046   33863790   شركت حمل ونقل سريع صفاهان 18
  اصفهان-خيابان امير كبير-غرفه 12   09133134634   33862740   شركت حمل ونقل گسترش ترابر شميم 19
  اصفهان-خيابان اميركبير-24غرفه-غرفه 17   09131303700   33863050   شركت حمل ونقل بهشتي بار صبا 20
  اصفهان پايانه اميركبيرشماره 23   09131194284   33863737   شركت حمل و نقل اتحادشهرضا 21
  اصفهان-پايانه اميركبير-خيابان پرتو-سي ستون   09131182519   3862720   شركت حمل ونقل آهن باراصفهان 22
    09131134802   3872256-3866900   شركت حمل ونقل فولادبران 23
  زرين شهرجنب ترمينال   09131341129   2242114   شركت حمل ونقل صداقت بارلنجان 24
      3863071   حمل ونقل كاميونداران شهرضا 25
    09131196319   3862212   شركت حمل ونقل تيز تاز 26
  اصفهان-شاپورجديد-پايانه اميركبير-مقابل مسجد   09133193010   3860171-3872060   شركت حمل ونقل زرين باررسالت 27
  اصفهان-پايانه اميركبير-بازارچه سي ستون   09132025420   33862902   شركت حمل و نقل آزادگـان 28
  پايانه اميركبيرغرفه 12   0   3862740   حمل ونقل گسترش شاهد 29
  زرين شهر-جنب ترمينال مسافربري   09133341882   2231122   شركت حمل ونقل نادرزرين 30
  اصفهان-پايانه اميركبير-خيابان پرتو-غرفه 25   09131182188   3861236   شركت حمل ونقل كـالاران 31
  اصفهان-پايانه اميركبير-غرفه 9   09132892521   3863626   شركت حمل ونقل كوشابار 32
  اصفهان-پايانه اميركبير-غرفه 12   09131147005   33862215   شركت حمل ونقل سيمرغ اصفهان 33
  اصفهان-پايانه اميركبير-غرفه 1   09131198807   33863535   شركت حمل و نقل آذرماشين 34
  شاپورجديد-پايانه حمل ونقل-جنب بانك ملي سابق   09131187719   33860068   شركت حمل ونقل پورميري 35
  اصفهان-پايانه اميركبير-غرفه 10   09133141476   33866865   حمل ونقل نگاربارسپاهان 36
  اصفهان شاهپورجديدپايانه اميركبير   09133371833   863331-868097   شركت حمل ونقل آرياسپاهان 37
  اصفهان-پايانه اميركبير-غرفه 9   09133031353   3864676   حمل ونقل همرهان بارسپاهان 38
  اصفهان-پايانه اميركبير-بازارچه سي ستون   09131254616   33865559   حمل و نقل احرار اصفهان 39