تناژ هر محموله (تن) مقدار (تن) قیمت نوع عرضه تاریخ سلف تاریخ معامله شرح سبد ردیف
22 44 41201 سلف 97/10/30 97/09/12 سبد تيرآهن متوسط 1
22 110 41001 سلف 97/10/30 97/09/12 سبد تيرآهن متوسط 2
22 220 40114 سلف 97/10/30 97/09/12 سبد تيرآهن متوسط 3
22 220 37289 سلف 97/10/30 97/09/12 سبد ميلگردمتوسط 4
22 220 41889 سلف 97/10/30 97/09/12 سبد تيرآهن متوسط 5
22 220 40258 سلف 97/10/30 97/09/12 سبد تيرآهن متوسط 6
22 66 40520 سلف 97/10/30 97/09/12 سبد تيرآهن متوسط 7
22 220 41409 سلف 97/10/30 97/09/12 سبد تيرآهن متوسط 8
22 220 40999 سلف 97/10/30 97/09/12 سبد تيرآهن متوسط 9
22 220 40334 سلف 97/10/30 97/09/12 سبد تيرآهن متوسط 10
22 440 42000 سلف 97/10/30 97/09/12 سبد تيرآهن متوسط 11
22 440 40239 سلف 97/10/30 97/09/12 سبد تيرآهن متوسط 12
22 352 39888 سلف 97/10/30 97/09/12 سبد تيرآهن متوسط 13
22 220 41333 سلف 97/10/30 97/09/12 سبد تيرآهن متوسط 14
22 110 41199 سلف 97/10/30 97/09/12 سبد تيرآهن متوسط 15
22 220 40030 سلف 97/10/30 97/09/12 سبد تيرآهن متوسط 16
22 660 40479 سلف 97/10/30 97/09/12 سبد تيرآهن متوسط 17
22 2310 37289 سلف 97/10/30 97/09/12 سبد تيرآهن سنگين 18
22 1672 37289 سلف 97/10/30 97/09/12 سبد ناوداني 19
22 220 36783 سلف 97/10/30 97/09/06 سبد ميلگردمتوسط 20
22 220 36789 سلف 97/10/30 97/09/06 سبد ميلگردمتوسط 21
22 220 36773 سلف 97/10/30 97/09/06 سبد ميلگردسنگين 22
22 220 44739 سلف 97/10/30 97/09/06 سبد تيرآهن متوسط 23
22 220 41400 سلف 97/10/30 97/09/06 سبد تيرآهن متوسط 24
22 220 44954 سلف 97/10/30 97/09/06 سبد تيرآهن متوسط 25
22 220 40108 سلف 97/10/30 97/09/06 سبد تيرآهن متوسط 26
22 1012 36773 سلف 97/10/30 97/09/06 سبد ميلگردمتوسط 27
22 286 36859 سلف 97/10/30 97/09/06 سبد ميلگردمتوسط 28
22 660 37173 سلف 97/10/30 97/09/06 سبد ميلگردمتوسط 29
22 220 36809 سلف 97/10/30 97/09/06 سبد ميلگردسنگين 30
22 682 36773 سلف 97/10/30 97/09/06 سبد ميلگردسنگين 31
22 22 41559 سلف 97/10/30 97/09/06 سبد تيرآهن متوسط 32
22 440 36776 سلف 97/10/30 97/09/06 سبد ميلگردمتوسط 33
22 220 37088 سلف 97/10/30 97/09/06 سبد ميلگردمتوسط 34
22 902 42000 سلف 97/10/30 97/09/06 سبد تيرآهن متوسط 35
22 198 41339 سلف 97/10/30 97/09/06 سبد تيرآهن متوسط 36
22 220 42409 سلف 97/10/30 97/09/06 سبد تيرآهن متوسط 37
22 220 39309 سلف 97/10/30 97/09/06 سبد تيرآهن متوسط 38
22 4136 36773 سلف 97/10/30 97/09/06 سبد تيرآهن نيمه سنگين 39
22 440 36777 سلف 97/10/30 97/09/06 سبد ميلگردمتوسط 40
22 242 36773 سلف 97/10/30 97/09/06 سبد ميلگردمتوسط 41
22 44 36979 سلف 97/10/30 97/09/06 سبد ميلگردمتوسط 42
22 66 36820 سلف 97/10/30 97/09/06 سبد ميلگردسنگين 43
22 440 38900 سلف 97/10/30 97/09/06 سبد تيرآهن متوسط 44
22 220 36793 سلف 97/10/30 97/09/06 سبد ميلگردسنگين 45
22 660 41579 سلف 97/10/30 97/09/06 سبد تيرآهن متوسط 46
22 220 38889 سلف 97/10/30 97/09/06 سبد تيرآهن متوسط 47
22 44 36973 سلف 97/10/30 97/09/06 سبد ميلگردمتوسط 48
22 220 37039 سلف 97/10/30 97/09/06 سبد ميلگردمتوسط 49
22 440 42139 سلف 97/10/30 97/09/06 سبد تيرآهن متوسط 50
22 220 38799 سلف 97/10/30 97/09/06 سبد تيرآهن متوسط 51
22 220 36773 سلف 97/10/30 97/09/06 سبد تيرآهن متوسط 52
22 22 36776 سلف 97/10/30 97/09/06 سبد تيرآهن نيمه سنگين 53
22 220 36773 سلف 97/10/30 97/09/06 سبد تيرآهن سنگين 54
22 220 36778 سلف 97/10/30 97/09/06 سبد ميلگردمتوسط 55
22 660 36804 سلف 97/10/30 97/09/06 سبد ميلگردمتوسط 56
22 352 37179 سلف 97/10/30 97/09/06 سبد ميلگردمتوسط 57
22 220 43559 سلف 97/10/30 97/09/06 سبد تيرآهن متوسط 58
22 44 41909 سلف 97/10/30 97/09/06 سبد تيرآهن متوسط 59
22 66 44356 سلف 97/10/30 97/09/06 سبد تيرآهن متوسط 60
22 220 41888 سلف 97/10/30 97/09/06 سبد تيرآهن متوسط 61
22 8382 36773 سلف 97/10/30 97/09/06 سبد تيرآهن متوسط 62
22 22 36879 سلف 97/10/30 97/09/06 سبد ميلگردمتوسط 63
22 44 36784 سلف 97/10/30 97/09/06 سبد ميلگردمتوسط 64
22 66 36774 سلف 97/10/30 97/09/06 سبد ميلگردمتوسط 65
22 220 37020 سلف 97/10/30 97/09/06 سبد ميلگردمتوسط 66
22 220 36829 سلف 97/10/30 97/09/06 سبد ميلگردمتوسط 67
22 132 43107 سلف 97/10/30 97/09/06 سبد تيرآهن متوسط 68
22 220 41777 سلف 97/10/30 97/09/06 سبد تيرآهن متوسط 69

آرشیو معاملات بورس
فرآورده :
تا تاریخ : از تاریخ :