تناژ هر محموله (تن) مقدار (تن) قیمت نوع عرضه تاریخ سلف تاریخ معامله شرح سبد ردیف
10 200 23200 96/11/21 96/11/01 1
2700 2700 25750 فوری 96/11/09 96/10/30 تيرآهن متوسط و سنگين 2
11000 11000 25415 فوری 96/11/09 96/10/30 تيرآهن متوسط و سنگين 3
7000 7000 25615 فوری 96/11/09 96/10/30 تيرآهن متوسط و سنگين 4
17400 17400 24300 فوری 96/11/09 96/10/30 تيرآهن متوسط و سنگين 5

آرشیو معاملات بورس
فرآورده :
تا تاریخ : از تاریخ :