تناژ هر محموله (تن) مقدار (تن) قیمت نوع عرضه تاریخ سلف تاریخ معامله شرح سبد ردیف
10 250 8250 96/02/31 96/01/28 سولفات آمونيوم 1
22 22 17600 سلف 96/03/31 96/01/27 تيرآهن متوسط 2

آرشیو معاملات بورس
فرآورده :
تا تاریخ : از تاریخ :