تناژ هر محموله (تن) مقدار (تن) قیمت نوع عرضه تاریخ سلف تاریخ معامله شرح سبد ردیف
240 240 25880 سلف 97/02/31 97/01/19 ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 1
5000 5000 25596 سلف 97/02/31 97/01/19 ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 2
1525 1525 21400 سلف 97/01/31 96/12/28 ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 3

آرشیو معاملات بورس
فرآورده :
تا تاریخ : از تاریخ :