تناژ هر محموله (تن) مقدار (تن) قیمت نوع عرضه تاریخ سلف تاریخ معامله شرح سبد ردیف
5000 5000 24602 سلف 96/07/30 96/05/29 تيرآهن متوسط 1
24 96 22200 فوری 96/06/03 96/05/23 ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 2
1000 1000 22444 سلف 96/06/31 96/05/23 ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 3
24 144 22700 فوری 96/06/03 96/05/23 ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 4
24 48 22202 فوری 96/06/03 96/05/23 ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 5
10000 10000 22381 سلف 96/06/31 96/05/23 ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 6

آرشیو معاملات بورس
فرآورده :
تا تاریخ : از تاریخ :