ردیف نام سبد مقدار (تن) نام محصول
1 TM 200 ميلگرد آجدار ، سايز20 ، مارك400 ، طول كوتاه
2 TM 1800 ميلگرد آجدار ، سايز20 ، مارك400 ، 12 متر
3 TM 800 ميلگرد آجدار ، سايز16 ، مارك400 ، 12 متر
4 TM 200 ميلگرد آجدار ، سايز 25 ، مارك400 ، طول كوتاه
5 TM 200 ميلگرد آجدار ، سايز12 ، مارك400 ، طول كوتاه
6 TM 800 ميلگرد آجدار ، سايز12 ، مارك400 ، 12 متر
7 TM 200 ميلگرد آجدار ، سايز14 ، مارك400 ، طول كوتاه
8 TM 800 ميلگرد آجدار ، سايز14 ، مارك400 ، 12 متر
9 TM 1800 ميلگرد آجدار ، سايز 25 ، مارك400 ، 12 متر
10 TM 200 ميلگرد آجدار ، سايز16 ، مارك400 ، طول كوتاه