ردیف نام سبد مقدار (تن) نام محصول
1 TM 88 ميلگرد آجدار ، سايز20 ، مارك400 ، 12 متر
2 TM 120 ميلگرد آجدار ، سايز 25 ، مارك400 ، 12 متر
3 TM 48 ميلگرد آجدار ، سايز14 ، مارك400 ، 12 متر
4 TM 72 ميلگرد آجدار ، سايز12 ، مارك400 ، 12 متر
5 TM 120 ميلگرد آجدار ، سايز16 ، مارك400 ، 12 متر