ردیف نام سبد مقدار (تن) نام محصول
1 TM 1800 تيرآهن ، سايز 18 ، مارك 37 ، 12 متر
2 TM 100 تيرآهن ، سايز 14 ، مارك 37 ، طول كوتاه
3 TM 200 تيرآهن ، سايز 16 ، مارك 37 ، طول كوتاه
4 TM 200 تيرآهن ، سايز 18 ، مارك 37 ، طول كوتاه
5 TM 900 تيرآهن ، سايز 14 ، مارك 37 ، 12 متر
6 TM 1800 تيرآهن ، سايز 16 ، مارك 37 ، 12 متر