ردیف نام سبد مقدار (تن) نام محصول
1 TM 220 بنزن صنعتي