نمایش آخرين معاملات انجام شده در بورس كالا
تناژ هر محموله (تن) مقدار (تن) قیمت نوع عرضه تاریخ سلف تاریخ معامله شرح سبد ردیف
220 880 17300 سلف 93/02/31 93/01/27 ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 1
220 440 17600 سلف 93/02/31 93/01/27 ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 2
220 220 17389 سلف 93/02/31 93/01/27 ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 3
220 220 17422 سلف 93/02/31 93/01/27 ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 4
220 440 17444 سلف 93/02/31 93/01/27 ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 5
220 440 17450 سلف 93/02/31 93/01/27 ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 6
220 220 17457 سلف 93/02/31 93/01/27 ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 7
220 440 17459 سلف 93/02/31 93/01/27 ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 8
220 220 17471 سلف 93/02/31 93/01/27 ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 9
220 220 17477 سلف 93/02/31 93/01/27 ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 10
220 440 17502 سلف 93/02/31 93/01/27 ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 11
220 440 17513 سلف 93/02/31 93/01/27 ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 12
220 440 17515 سلف 93/02/31 93/01/27 ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 13
220 440 17519 سلف 93/02/31 93/01/27 ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 14
3300 3300 17329 سلف 93/02/31 93/01/27 ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 15
3300 16500 17338 سلف 93/02/31 93/01/27 ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 16
3300 3300 17350 سلف 93/02/31 93/01/27 ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 17
3300 3300 17368 سلف 93/02/31 93/01/27 ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 18
3300 3300 17379 سلف 93/02/31 93/01/27 ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 19
3300 16500 17429 سلف 93/02/31 93/01/27 ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 20
3300 3300 17499 سلف 93/02/31 93/01/27 ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 21
3300 3300 17720 سلف 93/02/31 93/01/27 ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 22
2000 22000 15500 سلف 93/02/31 93/01/24 شمش 23

آرشیو معاملات بورس
فرآورده :
از تاریخ :
تا تاریخ :