نمایش آخرين معاملات انجام شده در بورس كالا
تناژ هر محموله (تن) مقدار (تن) قیمت نوع عرضه تاریخ سلف تاریخ معامله شرح سبد ردیف
10560 52800 16500 فوری 93/02/06 93/01/31 تيرآهن متوسط 1
10560 31680 16510 فوری 93/02/06 93/01/31 تيرآهن متوسط 2
10560 10560 16555 فوری 93/02/06 93/01/31 تيرآهن متوسط 3
10560 10560 16588 فوری 93/02/06 93/01/31 تيرآهن متوسط 4
440 440 16679 فوری 93/02/06 93/01/31 تيرآهن متوسط 5
440 880 16681 فوری 93/02/06 93/01/31 تيرآهن متوسط 6
440 440 16691 فوری 93/02/06 93/01/31 تيرآهن متوسط 7
440 440 16695 فوری 93/02/06 93/01/31 تيرآهن متوسط 8
440 440 16699 فوری 93/02/06 93/01/31 تيرآهن متوسط 9
440 440 16712 فوری 93/02/06 93/01/31 تيرآهن متوسط 10
440 1320 16713 فوری 93/02/06 93/01/31 تيرآهن متوسط 11
1100 1100 14788 فوری 93/02/06 93/01/31 تيرآهن متوسط 12
1100 2200 14888 فوری 93/02/06 93/01/31 تيرآهن متوسط 13
1100 1100 14909 فوری 93/02/06 93/01/31 تيرآهن متوسط 14
1100 1100 14928 فوری 93/02/06 93/01/31 تيرآهن متوسط 15
1100 1100 14987 فوری 93/02/06 93/01/31 تيرآهن متوسط 16
1100 1100 14989 فوری 93/02/06 93/01/31 تيرآهن متوسط 17
1100 1100 15268 فوری 93/02/06 93/01/31 تيرآهن متوسط 18
10 80 13777 93/02/06 93/01/31 بنزن ذغالسنگي 19
10 230 14111 93/02/06 93/01/31 بنزن ذغالسنگي 20
250 500 13000 93/03/01 93/01/31 قطران 21
220 880 17300 سلف 93/02/31 93/01/27 ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 22
220 440 17600 سلف 93/02/31 93/01/27 ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 23
220 220 17389 سلف 93/02/31 93/01/27 ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 24
220 220 17422 سلف 93/02/31 93/01/27 ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 25
220 440 17444 سلف 93/02/31 93/01/27 ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 26
220 440 17450 سلف 93/02/31 93/01/27 ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 27
220 220 17457 سلف 93/02/31 93/01/27 ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 28
220 440 17459 سلف 93/02/31 93/01/27 ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 29
220 220 17471 سلف 93/02/31 93/01/27 ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 30
220 220 17477 سلف 93/02/31 93/01/27 ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 31
220 440 17502 سلف 93/02/31 93/01/27 ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 32
220 440 17513 سلف 93/02/31 93/01/27 ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 33
220 440 17515 سلف 93/02/31 93/01/27 ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 34
220 440 17519 سلف 93/02/31 93/01/27 ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 35
3300 3300 17329 سلف 93/02/31 93/01/27 ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 36
3300 16500 17338 سلف 93/02/31 93/01/27 ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 37
3300 3300 17350 سلف 93/02/31 93/01/27 ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 38
3300 3300 17368 سلف 93/02/31 93/01/27 ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 39
3300 3300 17379 سلف 93/02/31 93/01/27 ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 40
3300 16500 17429 سلف 93/02/31 93/01/27 ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 41
3300 3300 17499 سلف 93/02/31 93/01/27 ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 42
3300 3300 17720 سلف 93/02/31 93/01/27 ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 43

آرشیو معاملات بورس
فرآورده :
از تاریخ :
تا تاریخ :